Line Id: @agencyelectronics         Tel : 099-254-2941

ปลดล็อคโค๊ดไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นการดึงข้อมูลออกจากไอซี เนื่องจากถูกล็อคไว้หรือไม่สามารถใช้เครื่องอ่านแบบปกติได้